Innovatieve patiënten-centrische dienst ter verbetering van medicamenteuze therapietrouw

WANNEER ?
januari 2014
-
december 2015
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Marie Van de Putte (BAF)

Marie.Vandeputte@baf.be

+32 16 23 88 19

TAGS
PROJECT PARTNERS
Innovatieve patiënten-centrische dienst ter verbetering van medicamenteuze therapietrouw

Therapietrouw (i.e. de mate waarin het gedrag van een persoon correspondeert met aanbevelingen vanwege een zorgverstrekker) is een belangrijk aspect voor een kwaliteitsvol leven. Bij veel patiënten en vooral bij ouderen in de thuissituatie zijn medicatieveiligheid en therapietrouw moeilijk te beheersen en op te volgen en is er nood aan ondersteuning bij het volgen van de therapie.

Dit project bouwt verder op de eerste fase van het InnovAGE-project ‘Medicatieveiligheid en Therapietrouw bij kwetsbare ouderen thuis’ waarin een zorgtraject uitgewerkt wordt om medicatieveiligheid en therapietrouw voor de thuiswonende oudere patiënt te verbeteren, met uitwerking van specifieke rollen en verantwoordelijkheden voor de verschillende zorgverleners.

Doelstellingen van het project

In dit project willen de partners een optimale zorgomgeving creëren voor de oudere patiënt die autonoom thuis wil wonen, zonder beperkt te worden in mobiliteit. Met behulp van de MemoPatch® pleister wil men drempels verlagen die het voor de patiënt moeilijk maken om de medicatie correct en tijdig in te nemen. De MemoPatch® is een zelfklevende huidpleister (in ontwikkeling bij het bedrijf TheraSolve) die via een effectief en zeer discreet tactiel signaal (tinteling op de huid) de patiënt eraan herinnert wanneer er een medicatie innamemoment is, en dit ongeacht de locatie van de patiënt.

Dit project voorziet een centrale rol voor de huisapotheker, die instaat voor het therapietrouw gesprek met de patiënt. De huisapotheker programmeert de MemoPatch® pleister op basis van het medicatieschema, dat opgesteld wordt in samenwerking met de huisarts. Via Vitalink (project van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) wordt een vlotte samenwerking tussen huisarts, thuisverpleegkundige en huisapotheker beoogd.

Dit project heeft tot doel om via een multidisciplinaire therapietrouw ondersteunende zorgdienst, de gevolgen van foutieve medicatie-inname te verminderen. Hiermee willen we de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren en ouderen de mogelijkheid geven om langer thuis te verblijven in medicatieveilige omstandigheden.

Onderzoeksvragen

Aan het einde van het project zullen de partners aanbevelingen doen betreffende:

  • Therapietrouw ondersteunende dienstverlening door de huisapotheker als zorgpartner; de verantwoordelijkheid betreffende programmatie van de geheugenpleister, gegevensdeling en communicatie naar patiënt en andere betrokken zorgpartners (vb. huisarts, thuisverpleegkundige).
  • Bruikbaarheid van de MemoPatch® pleister en zijn impact op therapietrouw.
  • Het patiëntenprofiel/ doelgroep welke baat heeft bij de aangeboden dienst en MemoPatch® pleister.
  • Haalbaarheid van het apotheekkanaal voor therapietrouw ondersteunende dienstverlening en distributie van de MemoPatch® pleister.