Inspirerend en innoverend wonen en werken

WANNEER ?
december 2014
-
oktober 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Linda Struelens
Coördinator EVA vzw
Vooruitgangstraat 323
1030 Brussel
02/274 01 90

TAGS
PROJECT PARTNERS
Inspirerend en innoverend wonen en werken

Doelstellingen

Focus van het project is de creatie van kleinschalige woonmodellen voor senioren en het mensenwerk dat moet verzet worden opdat een kleinschalige woonomgeving daadwerkelijk ook een zorgzame leefomgeving zou kunnen zijn. Er worden verschillende modellen uitgetekend en twee concrete samenwoon projecten opgezet en ondersteund voor ouderen uit de Brabantwijk. Er wordt onderzocht welke nieuwe functies op niveau van de wijk tot stand kunnen gebracht worden om een zorgzame woon- en leefomgeving te kunnen garanderen.

Methode/aanpak

De aanpak behelst een sociaal design traject met alle stakeholders uit de wijk - ouderen, bewoners, organisaties, professionals - om de haalbaarheid van alternatieve woonvormen te bespreken, op zoek te gaan naar creatieve ideeën en deze zo veel mogelijk te concretiseren in werkbare modellen. Twee modellen van solidair wonen voor ouderen zullen in de praktijk worden gebracht. Hierbij hoort een financiële en juridische haalbaarheidsstudie en worden alternatieve financieringsmechanismes uitgedacht om de toegankelijkheid van ouderen met een laag inkomen mogelijk te maken. In een proces van co-constructie met (toekomstige) bewoners wordt nagegaan wat solidair wonen in de praktijk betekent, hoe bewonersparticipatie vorm kan krijgen en hoe mensen met dagdagelijkse moeilijkheden zullen omgaan. Tot slot wordt onderzocht welke zorgorganisatie en nieuwe zorgberoepen een antwoord bieden aan de zorg- en ondersteuningsnoden die met deze samenwoonvormen gepaard gaan.

Valorisatie

De sterkte van het partnerschap tussen de lokale gemeenschap, zorgactoren, projectontwikkelingsorganisaties, Brusselse sociale huisvestingsmaatschappijen, private financierders, experten inzake participatie, wetenschappelijk experten… staat garant voor de duurzaamheid en robuustheid van de ontwikkelde woonmodellen en de zorgzaamheid van de samenwoonpraktijk van ouderen. Het project wordt afgesloten met een publieke presentatie van de projectresultaten waarop belanghebbenden uit de verschillende belendende sectoren worden uitgenodigd. De projectresultaten worden op een gepaste wijze gepresenteerd en beschikbaar gesteld voor een ruim publiek.