Jobtime

WANNEER ?
februari 2014
-
januari 2017
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Els Reiners

Projectmanager Zorgeconomie

els.reiners@pomlimburg.be

+32 11 30 01 95

TAGS
PROJECT PARTNERS
Jobtime

Met het project ‘efficiënte inzet van de jobtime van kwalitatieve zorgverleners via een virtueel loopbaanplatform over zorg- en welzijnsorganisaties heen’ willen we een antwoord bieden op de grote en steeds toenemende nood aan medewerkers in de zorg- en welzijnssector.

 

Er worden heel wat inspanningen geleverd om voldoende mensen naar de zorgopleidingen toe te leiden. Dit gebeurt o.a. met de campagne ‘ik ga ervoor’ onder leiding van de zorgambassadeur zorgberoepen Lon Holtzer.

 

Uit een analyse van de arbeidsmarkt in Limburg blijkt echter dat meer dan 50% van de zorgverleners deeltijds werkt. Deze mensen zijn gevormd voor de tewerkstelling in de sector, maar de randvoorwaarden zijn van die aard dat een voltijdse tewerkstelling niet mogelijk is, bijvoorbeeld omwille van organisatorische of persoonlijke redenen (combinatie werk-gezin, opvang niet betaalbaar of niet beschikbaar, ….).

 

Daarnaast zien we dat in het kader van het woonzorgdecreet de ontschotting van de zorgverlening op een pluralistische manier gestimuleerd wordt. Zorgverlening door mensen die daarvoor het best geplaatst zijn wordt bevorderd en zorgverlening die gebeurt in de eigen omgeving van de zorgvrager wordt sterk aangemoedigd.

 

Vanuit organisatorisch standpunt stellen we ons de vraag of de zorgverlener breder ingezet kan worden over de zorg- en welzijnsorganisaties heen en of de beschikbare werkuren effectiever ingezet kunnen worden in functie van de vragen en behoeften van de zorgvrager.

 

Met het gedachtegoed van innovatieve arbeidsorganisatie van professor Geert Van Hootegem en de praktijklabo’s van Flanders Synergie, worden ook zorg- en welzijnsorganisaties gestimuleerd om, in het kader van de schaarste op de arbeidsmarkt, meer en meer hun organisaties sociaal te innoveren. Het efficiënt inzetten van de schaarse competenties op een zelfregulerende manier is de grote uitdaging om aan de toegenomen zorgvraag te kunnen voldoen. Vandaar het belang om te komen tot een sociaal innovatieve workforce planning die op een efficiënte en tijdige manier een kwaliteitsvolle zorg kan verlenen.

 

Doelstelling en valorisatie
Om dit alles mogelijk te maken en te vermijden dat er in een rechtsvacuüm wordt gewerkt, is er nood aan een juridisch en organisatorisch kader. Met dit project willen we dan ook de uitdaging aangaan om dit kader te creëren en zo de huidige arbeidsmarktreserve aan zorgverleners efficiënter in te zetten. Vanuit een grondige analyse van de problematiek willen we een theoretisch model ontwikkelen dat getoetst zal worden in twee zorg- en welzijnsorganisaties, Zonnestraal en Familiehulp. Daarna zullen we de tewerkstelling tussen verschillende Limburgse zorg- en welzijnsorganisaties proberen te organiseren. Hierbij zullen negentig deeltijds werkenden betrokken worden in de laatste fase van deze piloot.

 

Door het breder (in diverse zorg- en welzijnsorganisaties) tewerkstellen van zorgverleners zullen zij een bredere kennis ontwikkelen die eveneens kan gevaloriseerd worden in hun huidige werkomgeving. Door gebruik te maken van een innovatieve arbeidsorganisatie zal daarenboven meer rekening kunnen worden gehouden met de mogelijkheden van de zorgverleners en zullen op die manier meer mensen tot aan de leeftijd van 65 jaar kunnen blijven werken in de zorgsector.