LIATO (Lage Impact Assistieve Technologie bij Ouderen)

WANNEER ?
mei 2014
-
juli 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Peter Leemans

pl@allthingstalk.com

TAGS
PROJECT PARTNERS
LIATO (Lage Impact Assistieve Technologie bij Ouderen)

Het LIATO project onderzoekt hoe met onopvallende technologie in de woning de levenskwaliteit van zelfstandig wonende ouderen kan verhoogd worden. De focus hierbij ligt op communicatie en intuïtieve interfacetechnieken om de bewoner in zijn eigen woonomgeving te ondersteunen en zowel aan de alleenstaande oudere als de familie een gevoel te geven op een veilige manier te kunnen wonen. 

Doel van het project

Het is de bedoeling het dag / nachtverloopschema van de bewoner  te registreren. Meer bepaald de gegevens die het woonmonitoringplatform interpreteert als afwijkend of problematisch. Deze automatisch gegenereerde meldingen worden uitgewerkt tot meldfuncties en uiteindelijk tot hulpmiddelen die efficiënt zijn in de dagelijkse routine. Het gaat concreet over 3 categorieën van meldingen. Leefmeldingen naar de bewoner, mantelmeldingen naar de mantelzorger en zorgmeldingen naar de thuiszorger.

Enkele voorbeelden van functies mogelijk met het LIATO systeem:

  • de bewoner betrekken bij zijn dagschema
  • de mantelzorger feedback geven en afwijkende schema’s melden (mantelmonitoring)
  • de bewoner met een simpele knop  in contact laten komen met mantelzorger of buur (zorgmelder)
  • reminders (afspraken, periodes, lunchtijd, medicatietijd) eenvoudig en snel ingeven (Dagnavigator)
  • contextbewust aanreiken van meldingen, afspraken en gebeurtenissen (Dagnavigator)

Onderzoek

Het LIATO project wenst te onderzoeken hoe we met ‘lage-impact’ technologie in de woning de veiligheid en levenskwaliteit van de zelfstandig wonende oudere en zijn omgeving kunnen verhogen. Het project sluit op deze manier dus aan bij de testpopulatie en de doelstellingen van het AIPA platform.

Met 'lage-impact' bedoelen we:

  • de technologie is voor iedereen bruikbaar en aanpasbaar zonder speciale kennis of opleiding
  • het systeem dient betaalbaar te zijn voor het grote publiek.
  • voor de bewoner is de bediening van de modules uiterst eenvoudig  en zo mogelijk niet nodig (context- geregeld)
  • de technologie is onopvallend en stoort de bewoner niet in zijn dagelijkse bezigheden
  • het ontwerp richt zich op de mogelijkheden, eerder dan op de beperkingen van de gebruiker (ref. ability-based design)

Valorisatie

Het project richt zich op de eerste plaats op meldfuncties die cruciaal zijn voor de mantelzorger maar het systeem zal in een latere fase ook voor andere toepassingen kunnen ingezet worden. Met de resultaten van het onderzoek kunnen tijdens het natraject de communicatieve toepassingen vermarktbaar gemaakt worden. De overige toepassingen komen pas later op de markt.

Waarom is LIATO een uniek concept?

Het concept van een toolbox gekoppeld aan een intelligente web toepassing in de cloud is nog niet eerder in deze context toegepast omdat de technologie daar nog niet rijp voor was. Voor dit project is een samenwerking opgezet tussen 2 innovatieve ondernemingen. AllThingsTalk (www.allthingstalk.com), een onderneming op het gebied van IoT die inzet op een open en schaalbaar IoT platform waarop dit project snel en efficiënt kan worden gerealiseerd, en Songlines BVBA (www.slimwonen.be)  gespecialiseerd in assistieve technologie voor hulpbehoevenden.

Het project zal gebruik maken van het AIPA platform (Ageing in place Aalst). Voor de proeftuin zullen hoofdzakelijk bevragingen en testen gebeuren in bestaande woningen gezien het de bedoeling is een laagdrempelig product op de markt te brengen. De ouderen, verzorgenden en familie worden intensief betrokken bij deze testen die over verschillende fases zullen verlopen.

De oproepsystemen vandaag op de markt richten zich uitsluitend op veiligheid bij incidenten (PAS). Bij LIATO daarentegen wordt volop ingezet op preventie waardoor niet alleen een verhoogd veiligheidsgevoel maar ook een aangenamer leefcomfort voor de bewoner en zijn omgeving mogelijk wordt. Het is tevens de bedoeling met LIATO een nieuwe economische spin-off op te starten die voor tewerkstelling in Vlaanderen zal zorgen met een internationale uitstraling.