Actief Zorgzame Buurt

Actief Zorgzame Buurt

De gestructureerde samenwerking tussen de vijf partners binnen de Proeftuin AzoB houdt op te bestaan. Misschien volgt er nog samenwerking tussen een of meerdere partners onderling, maar dat zal niet meer kaderen in een Proeftuin-samenstelling.

In Antwerpen gaat Zorgbedrijf Antwerpen zeker verder aan de slag met het leertraject dat via de Zorgproeftuinen heeft gelopen. Voor interne projecten wordt de eindgebruiker alsmaar meer centraal gesteld en de valorisatie krijgt bij de projectopzet een hogere waarde in het goedkeuringsproces. Daarnaast engageert Zorgbedrijf Antwerpen zich ook om zijn kennis en expertise in te zetten voor de projecten die via Blue Health Antwerpen vorm krijgen.

DOEL

Het platform Actief Zorgzame Buurt is een samenwerkingsverband waarbij Antwerpse en Brusselse partners een buurtgericht model van zorgorganisatie willen ontwikkelen in een grootstedelijke context zodat ook ouderen met een verminderde zelfredzaamheid zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Hierbij ligt de klemtoon op het versterken van de zelfredzaamheid, de mantelzorg en het uitbouwen van informele buurtzorgnetwerken. De formele zorg of professionele woonzorg zal hierbij ondersteunend, faciliterend en complementair zijn.

Het platform wil model staan voor de ontwikkeling van een Actief Zorgzame Buurt in Vlaanderen en daarbuiten. Dit is een buurt die levensloopbestendig is; waar bewoners elkaar kennen en helpen; die mogelijkheden tot ontmoeting biedt; waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen van gedreven professionals en waar zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden wordt.

Het platform beoogt het realiseren van 'maatschappelijk verantwoorde zorg', dit wil zeggen de juiste kwaliteitsvolle zorg die betaalbaar is (en blijft) voor de gebruiker alsook voor de samenleving. Dit is dan ook de eerste proeftuin in Vlaanderen waarbij onderzocht wordt hoe de professionele zorg de zelfzorg, de mantelzorg en informele zorg kan ondersteunen en versterken en zichzelf consequent op de tweede lijn houdt.

HOE

Het platform wil een experimenteeromgeving creëren voor bedrijven en (zorg)organisaties om de huidige en toekomstige noden van gebruikers te capteren en hun innovaties daarop af te stemmen. Hiermee biedt de Actief Zorgzame Buurt ondersteuning om op een concrete, efficiënte en effectieve manier innovatieve diensten, processen en producten sneller te implementeren, bij te sturen en te valoriseren.

WIE

Het zorgzame buurtmodel wordt parallel in twee grootsteden uitgetest. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw test het concept in buurten uit de Brusselse gemeenten Etterbeek en Schaarbeek. Zorgbedrijf Antwerpen en de stad Antwerpen testen het model bij thuiswonende, zorgbehoevende en kwetsbare ouderen in de Antwerpse wijk Oud-Merksem. Aristoco International (een online app platform Cubigo) en DKV Belgium (verzekeringen) staan beide steden bij in de ontwikkeling van de gewenste methodiek.

Het platform Actief Zorgzame Buurt staat open voor initiatiefnemers die in de lokaliteit van een buurt een product, dienst of (zorg/dienstverlenings)proces wensen uit te testen met als doel het versterken van het zorgzame karakter van de buurt.

INFRASTRUCTUUR

Het platform is de vertrekbasis voor de ontwikkeling van producten, diensten en processen die nodig zijn voor de creatie van een Actief Zorgzame Buurt. Via het platform zorgen we voor een testomgeving, de meting van de behoeftevraag en de monitoring van de financiële impact/haalbaarheid.

Verder fungeert het platform als noodzakelijke vertrekbasis voor de creatie van concrete projecten. Technologie speelt een rol in het zelfstandig functioneren in het zorgproces en in het faciliteren van het buurtnetwerk. Daarom wordt expliciet gekozen om te experimenteren met ICT-applicaties die het langer thuiswonen van ouderen en zorgbehoevenden faciliteren.