AIPA - Ageing in place Aalst

AIPA - Ageing in place Aalst

DOEL

AIPA wil testen welke infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden ingevuld moeten worden om te kunnen "ouder worden in de eigen leefomgeving". Het platform AIPA wil dit ondermeer bereiken door ouderen aangepast te laten wonen. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van vereenzaming en de betaalbaarheid van wonen en zorg. AIPA besteedt bovendien bijzondere aandacht aan sociaal zwakkere doelgroepen.

HOE

Ageing in place Aalst – creëert een experimenteeromgeving voor bedrijven en (zorg)organisaties die de huidige en toekomstige noden van ouderen in hun thuissituatie willen begrijpen en hun innovaties hierop willen afstemmen. AIPA is een platform waar zij, elk vanuit hun eigen invalshoek, elkaar en de gebruikers kunnen ontmoeten.

Tijdens co-creatie workshops worden kennis en gebruikservaring uitgewisseld om innovatieve ideeën nog sterker te maken. De partners uit het platform geven begeleiding om tot succesvolle en rendabele oplossingen te komen.

De expertise binnen AIPA spitst zich toe op de concrete context van de woning en de directe woonomgeving. Hiermee biedt AIPA op een concrete, efficiënte en effectieve manier ondersteuning om innovatieve diensten, processen en producten sneller te implementeren, bij te sturen en te valoriseren.

WIE

Dit platform zal een geijkte testpopulatie inschakelen van Aalsterse zorgbehoevende en niet- zorgbehoevende ouderen. Ook ouderen met een sociaal kwetsbaar profiel doen mee. Samen met (thuis)zorgverstrekkers testen ze welke de infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden zijn om "ouder worden in de eigen leefomgeving" mogelijk te maken.

INFRASTRUCTUUR

AIPA stelt twee demowoningen ter beschikking waarin de laatste nieuwe applicaties, infrastructuur en dienstverlening door de ouderen en verzorgenden zelf kunnen getest worden. AIPA zal ook 40 bestaande woningen van ouderen gebruiken om een evolutie van nodige aanpassingen te observeren en uit te testen.

Deze woningen liggen los gegroepeerd in een viertal 'Woonzorgwijken', geconcentreerd rond een specifieke zorginstelling. Om de vereenzaming tegen te gaan, wil AIPA ouderen zo lang mogelijk bij het publieke leven betrekken. Daarom kan ook het dienstenaanbod en de openbare ruimte als deel van de leefomgeving getest worden op aanpassingen voor senioren.

De ondersteuning voor bedrijven en organisaties zal verankerd worden in een zorgincubatiecentrum I3Z.