InnovAGE

InnovAGE

Na de Agentschap Innoveren en Ondernemen-periode zal InnovAge verdergaan als de Leuvense Zorg Proeftuin. De InnovAge-partners vormen samen een Proeftuin-omgeving waarin zorginnovaties verder kunnen worden ontwikkeld, afgestemd en uitgetest met de eindgebruikers. Daarbovenop is InnovAge ook een netwerkorganisatie waar partners uit verschillende disciplines en sectoren elkaar ontmoeten en samen nadenken over innovaties voor de zorgsector. Zo blijft InnovAge een voedingsbodem voor innovatieve zorgverlening in de regio, waar ideeën bottom-up kunnen groeien en eindgebruikers betrokken zijn bij de vormgeving van hun eigen zorg.

Zorginnovatoren – bedrijven, zorgactoren, onderzoekers, mensen met een goed idee – krijgen steun van InnovAge onder de vorm van innovatietrajecten op maat. Voorbeelden zijn de organisatie van co-creatiesessies, businessmodelondersteuning, of zoeken naar testsettings. Iedereen die geïnteresseerd is in zorginnovatie, is welkom om als innovatieconsultent deel te nemen aan co-creatiesessies, evenementen en testen van innovaties.

Ook InnovAge is partner van CrossCare.

DOEL

Het InnovAGE-consortium stelt zich als doel kwaliteitsvolle levensjaren toe te voegen en wil senioren onder andere langer en in goede gezondheid in hun vertrouwde omgeving laten wonen. InnovAGE richt zich hierbij prioritair op senioren met een complexe zorgbehoefte, waarbij zorgcontinuïteit in al zijn aspecten essentieel is. InnovAGE faciliteert initiatieven die enerzijds innovatieve ondersteunende producten en diensten voor ouderen creëren en anderzijds ook de manier waarop we zorg aanbieden vernieuwen. Dergelijke zorginnovatie op maat van ouderen komt niet enkel de zelfredzaamheid en autonomie ten goede. Ook kunnen ouderen langer in hun vertrouwde, veilige omgeving wonen en blijven deelnemen aan economische en sociale activiteiten. De focus op kosteffectiviteit houdt eveneens de zorg betaalbaar en creëert nieuwe economische mogelijkheden voor de Leuvense hightech regio en Vlaanderen.

HOE

InnovAGE wil een experimenteeromgeving creëren voor bedrijven en (zorg)organisaties die de huidige en toekomstige noden van gebruikers willen capteren en hun innovaties hierop willen afstemmen. InnovAGE is een platform waar de diverse actoren - vanuit hun eigen invalshoeken - elkaar en de gebruikers kunnen ontmoeten en op een co-creatieve manier samenwerken aan het ontwikkelen en toetsen van zorginnovaties. Hiermee biedt InnovAGE op een concrete, efficiënte en effectieve manier ondersteuning om innovatieve diensten, processen en producten sneller te implementeren, bij te sturen en te valoriseren.

WIE

Als 'quadrupel-helix' participatieplatform zal InnovAGE systematisch alle stakeholders (overheden, bedrijven, zorgorganisaties, eindgebruikers) betrekken en draagkracht bieden om een convergerende rol te spelen in de zorgsector. InnovAGE heeft, via een breed netwerk van een 40-tal zorgorganisaties verbonden aan het platform, directe toegang tot een grote en gevarieerde gemeenschap van senioren binnen het hele arrondissement Leuven. De potentiële testpopulatie omvat zowel personen uit verschillende leeftijdsklassen, woonvormen en verschillende stadia van zelfredzaamheid die leven in een stedelijke en rurale omgeving. Door actieve betrokkenheid van zorgactoren uit zowel de 1ste als 2de lijn, is er rechtstreeks toegang tot ca. 8800 kwetsbare ouderen met relatief hoge en complexe behoeften aan zorg.

INFRASTRUCTUUR

De zorg- en dienstverlening voor oudere en bijzonder kwetsbare personen, vaak gekenmerkt door multimorbiditeit, vereist betrokkenheid van verschillende stakeholders in de zorg- en dienstverleningsketen. Elke innovatie zal moeten gecombineerd worden met een genetwerkte zorgstrategie waarbij informatiedeling en geïntegreerde workflows cruciaal zijn.

Het platform InnovAGE wil voor de projecten die zullen lopen op het platform duidelijk inzetten op het verkennen van de mogelijkheden en opportuniteiten om via informatiedeling tussen leefomgeving en zorginformatiesystemen bij te dragen tot meer kwaliteit van zorg en het beheersbaar houden van de zorgkosten.

Het uitgebreide aanwezige informaticaplatform, met o.a. toepassingen voor het beheer van patiëntendossiers in ziekenhuizen, toepassingen voor het delen van informatie met doorverwijzers en de mogelijkheid voor patiënten om via een veilige manier toegang te krijgen tot gegevens uit het dossier, vormt hierbij een sterke ervaringsbasis voor InnovAGE.