Program Office: Over Imec

Het Program Office blijft ingebed in de bestaande imec.livinglabs-structuren. Vanuit het Europese EIT Health-programma coördineert imec.livinglabs de internationale Health Living Lab-actielijn. Die wil onder meer een community van high-impact, high quality Living Labs en Test Beds uitbouwen, kennisdeling met andere best-class Health Living Labs opzetten en een meetinstrument ontwikkelen om de performance van Health Living Labs te scoren. Imec.livinglabs bouwt hierbij verder op de ervaringen uit het Zorg Proeftuinen-programma waar het faciliteren van duurzaamheid van de Proeftuin Platformen een stokpaardje was.

Ook binnen het Interreg project CrossCare (samenwerking tussen LiCalab, CareVille, InnovAge en drie Nederlandse Proeftuinen) wordt de onderzoeksexpertise van imec.livinglabs ingezet om verder te bouwen op de studie van bedrijfsbevraging. Zo kan het dienstenaanbod van de Proeftuinen verder worden geoptimaliseerd in functie van de noden en verwachtingen van de ondernemingen.

Program Office als coördinerend orgaan

Het Program Office, onder leiding van Imec, verzorgt de overkoepelende coördinatie van de Zorg Proeftuin Vlaanderen. Het Program Office staat in voor de noodzakelijke afstemming tussen de zes proeftuinplatformen, de projecten en de ondersteunende organen om de optimale werking van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen te kunnen garanderen.

Het Program Office is het centrale aanspreekpunt voor de Zorg Proeftuinen Vlaanderen. Op die manier hebben de platformen een aanspreekpunt voor hun vragen, maar kunnen ook geïnteresseerde partijen in binnen- en buitenland een beroep doen op het Program Office.

Daarnaast staat het Program Office, als coach, in voor de methodologische ondersteuning van de platformen zodat ze kunnen evolueren naar mature proeftuinen met voldoende schaalgrootte om effectief impact op de samenleving te realiseren.

Om efficiënte introductie van nieuwe zorg- en hulpprocessen en producten in de bestaande gezondheids- en welzijnszorgstructuren te realiseren is een multidisciplinaire aanpak nodig. Niet enkel technische, maar ook beleidsmatige, organisatorische, maatschappelijke, juridische en financiële uitdagingen moeten op een gecoördineerde manier aangepakt worden in overleg met de verschillende betrokken actoren. Het Program Office ondersteunt en faciliteert het samenbrengen van alle betrokken spelers. De partners reeds actief binnen de experimenteerruimte nl. de platformen, het Wetenschappelijk Consortium KIO, de Klankbordcommissie, de overheid en IWT, maar ook alle actoren die binnen Vlaanderen actief bezig zijn met zorginnovatie.

Activiteiten van het Program Office

De activiteiten van het Program Office hebben een ondersteunend en faciliterend karakter en concreet zullen volgende taken uitgevoerd worden:

Program Office Afbeelding

Centraal aanspreekpunt en verzorgen van een coherente communicatie

Het Program Office fungeert als centraal aanspreekpunt voor alle geïnteresseerde partijen (o.a. ook voor de pers) en vervult een brugfunctie tussen alle betrokken actoren. Op die manier wil het Program Office kruisbestuiving tussen de platformen en andere zorginnovatie initiatieven stimuleren. Daarnaast staat het Program Office in voor het verzorgen van een coherente communicatie - zowel intern als extern – en het ondersteunen van de visibiliteit van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen. Zo verzorgt het Program Office o.a. de algemene website www.zorgproeftuinen.be, de organisatie en ondersteuning van events in binnen-en buitenland. Het Program office is eveneens verantwoordelijk voor het faciliteren in een efficiënte disseminatie van de projectresultaten en communicatie in het algemeen naar de actoren en organisaties uit het veld.

Ondersteuning van de zes proeftuinplatformen

Het Program Office wil de Zorg Proeftuinen Vlaanderen helpen groeien naar mature en duurzame proeftuinplatformen. Dit veronderstelt onder andere een (deels) open innovatie ecosysteem, waarbij partnerships ontwikkeld worden in de hele zorg- en waardeketen en waarbij de eindgebruikers actief betrokken worden in het hele innovatieproces, gaande van ideegeneratie, over conceptualisering, ontwikkeling, toetsing en bijsturing van de zorginnovaties in de dagelijkse leefcontext van eindgebruikers. Co-creatie, multidisciplinariteit, sector-overschrijdende en transmurale samenwerking zijn daarbij cruciaal.

De proeftuin moet voldoende schaalgrootte garanderen om op termijn impact op de samenleving te kunnen realiseren en kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg te blijven garanderen. Het Program Office biedt de nodige ondersteuning om dit waar te maken, via een aanbod van workshops over juridische en operationele thema's, via coaching van de platformen rond gemeenschappelijke knelpunten, maar ook via een aanbod van ICT-tools – zoals een project samenwerkingstool en een panelmanagementtool - om de dagdagelijkse werking en processen binnen de platformen te ondersteunen.

Leveren van proeftuinexpertise

Volledig in lijn met de ondersteunende rol zoals hierboven beschreven, zal het Program Office de platformen bijstaan om methodologisch een goede proeftuin te worden. Het Program Office aligneert de proeftuinmethoden en -processen over de platformen heen en staat in voor het ontwikkelen en evalueren van de proeftuinmethodologie, het stimuleren van proeftuininteractie, kennisdeling en internationale samenwerking met het Europees Netwerk van Living Labs (ENoLL), participatie in het "Europees Innovatie Partnership rond Active and Healthy Ageing" (EIP-AHA) en het "Ambient Assisted Living Joint Program" (AAL). Dit alles met slechts één doel: de Zorg Proeftuinen optimaal in te zetten als innovatie-instrument in de zorg.

Program Office onder de vleugels van Imec

Imec is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse overheid innovatie binnen ICT stimuleert. Het Imec-team biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en brengt daarvoor uiteenlopende bedrijven, overheden en non-profit-organisaties samen rond onderzoeksprojecten. Bij elk van die projecten komen zowel technische als niet-technische aspecten aan bod. Imec is actief op diverse domeinen als Media, Energie, ICT, Manufacturing, Smart Cities en Zorg en Gezondheid.

Sinds 2005 werden meer dan 20 coöperatieve onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen het domein van Zorg en Gezondheid. Deze projecten beslaan een breed gamma aan onderzoeksonderwerpen gaande van het delen van patiëntendossiers en het uitwisselen van medische gegevens, computer ondersteunde besluitvorming, algoritmes voor de interpretatie en verbetering van de kwaliteit van medische beeldvorming, telemonitoring projecten tot digitale dienstverlening in de thuisomgeving. Deze projecten tonen aan dat kruisbestuiving tussen onderzoek, technologie en zorg bijdraagt tot een toegankelijke en efficiënte gezondheidszorg en dit door te investeren in innovatieve ondersteuning van het zorgproces.

Imec is een gevestigde waarde in internationaal proeftuinonderzoek en zal deze expertise ten dienste stellen van de platformen. Op die manier kan het concept "proeftuinen" verder worden ontwikkeld, en gebruikt worden als innovatie-instrument in de zorg. Het Program Office heeft bovendien als extra troef dat de nauwe samenwerking met het incubatie en entrepreneurship team rond ICT ondernemerschap binnen Imec, een wisselwerking verzekert zodat de specificiteit van nieuwe ondernemingen en ICT-producten enerzijds en de complexe quasi-markt van de zorg anderzijds optimaal richting kunnen geven aan de marktintroductie van de nieuwe diensten die het meeste potentieel bieden.

Meer info: www2.imec.be