Rapporten

Schriftelijke weergave van de bevindingen bij de uitvoering van een opdracht en van de daarbij getrokken conclusies. De rapporten werden opgesteld door het KIO (meer info over het KIO) en/of PO (meer infor over het PO).

 Bedrijfsbevraging Program Office

De bedrijfsbevraging heeft tot doel contextueel inzicht te verwerven in de verwachtingen en noden van bedrijven ten aanzien van de dienstverlening van het Zorg Proeftuin platform, in functie van de verdere optimalisatie van het dienstenaanbod/de menu-kaart aangeboden door het Zorg Proeftuin platform aan de bedrijven.

 

Zorg Proeftuinen Vlaanderen. Resultaten van de bevraging over de dienstverlening van een platform projectpartners

Dit document geeft een eerste inzicht in de meningen van projectpartners binnen de Zorg Proeftuinen over de dienstverlening van een platform. De resultaten over de verwachtingen van de projectpartners kunnen mogelijk inspireren om de strategische krijtlijnen rond dienstverlening van de platformen verder uit te tekenen, binnen het kader van hun algemene missie.

 

Ecosysteem Zorg Proeftuinen Vlaanderen

Dit document biedt een eerste schets van de organisaties die formeel betrokken zijn in de Zorg Proeftuinen na oproep 1 en 2. De organisaties die deel uitmaken van de Zorg Proeftuinen als hoofdaanvrager, mede- aanvrager of onderaannemer worden ingedeeld per sector. Op die manier wordt een eerste indruk gegeven van het veld, het ecosysteem, waarin de Zorg Proeftuinen zich ontplooien. Het rappport werd opgemaakt door KIO. 
Het Program Office vertaalde dit in een infographic. Zie meer informatie bij infographic.

 

Plan evaluatie KIO

Dit rapport maakt een inhoudelijke vergelijking van de platformen en projecten aan de hand van een planevaluatie. Verder staat dit rapport stil bij de ingediende platform- en projectvoorstellen aangevuld met inzichten uit semi-gestructureerde interviews afgenomen bij de platform- en projectcoördinatoren over de innovatiedoelstellingen, de doelgroepen (ouderen, mantelzorgers), het samenwerkingsverband, de arbeidsorganisatie, de reikwijdte van het platform en project en technologie.

 

Ervaringen van platformpartners bij de implementatie van het programma Zorg Proeftuinen Vlaanderen: een tussentijdse analyse

Dit rapport inventariseert de eerste ervaringen van platformpartners bij de implementatie van het programma Zorg Proeftuinen. Via een procesevaluatie identificeert het belemmerende en faciliterende factoren die deelnemers aan de platformen ervaren. Het rapport bouwt voort op inzichten uit de planevaluatie (KIO, 2015). Deze fase van een langer lopend onderzoek wil inzicht krijgen in (a) de ontwikkeling en uitrol van de samenwerkingsverbanden op platformniveau en (b) de ervaringen van de partners die erbij betrokken. De eerste inzichten kunnen allicht aansporen om nog meer gerichte acties te starten om een toekomststrategie voor het platform te ontwikkelen.

 

 Zorg Proeftuinen Vlaanderen. Maak werk van je zorginnovatie (eindpublicatie Program Office) 

Zorg Proeftuinen Vlaanderen is een instrument om zorginnovaties vorm te geven en sneller op de markt te krijgen. De doelstelling is economisch én maatschappelijk. We experimenteren er met innovatieve produc- ten, -diensten en -processen om het zorgsysteem betaalbaar te houden en hoogstaande kwaliteit te kunnen blijven garanderen. De innovaties die er worden ontwikkeld en gevalideerd, zijn afgestemd op de eindgebrui- ker en passen in de zorgketen van de toekomst.
In deze brochure stellen we je graag enkele realisaties van de Zorg Proeftuinen voor van de afgelopen drie jaar. 

 

 Vlaamse zorgproeftuinen aan het werk KIO

Centraal in dit onderzoek staan de concepten ‘organisatie van de zorg’ en de ‘kwaliteit van de arbeid'. 
Dit onderzoek probeert een antwoord te formuleren op twee onderzoeksvragen. Ten eerste willen we nagaan wat de impact is van zorginnovaties op de organisatie van het zorgproces. Ten tweede bekijken we de impact van de zorginnovaties op de kwaliteit van de arbeid van de betrokken zorgprofessionals.