Projecten

Cardiocoach

Bij senioren vormt hartfalen (HF) de belangrijkste oorzaak voor hospitalisatie. Daarenboven is de levensverwachting ongunstig. De prognose voor HF patiënten kan in belangrijke mate worden verbeterd door een correcte medicamenteuze behandeling. Het CARDICOACH project wil, met de inzet van ICT, de zorgverlener de mogelijkheid bieden om de medische parameters, symptomen en bijwerkingen bij de patiënt continu en van op afstand te monitoren en de therapie eveneens van op afstand aan te passen aan de zorgnoden van de patiënt. Daarnaast wordt de patiënt met een smartphone applicatie ondersteund, met als doel de therapietrouw en patiëntenbetrokkenheid aan te moedigen.

Diabetesmanagement

Het diabetesmanagement project binnen InnovAGE streeft naar een verbetering van de 'kwantiteit en kwaliteit' van leven van diabetespatiënten in woonzorgcentra.

IMV

Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) is een proces waarbij medicatie, geïndividualiseerd per patiënt op basis van een actueel medicatieschema, voorbereid wordt door een apotheker. Het project "IMV voor de thuiswonende kwetsbare zorgvrager" wil dit proces semi-automatisch conceptualiseren.

Inspirerend en innoverend wonen en werken

Het project maakt deel uit van de living labs innovative Brussels care, gelanceerd door het Brussels instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris). Deze oproep liet toe aan Brusselse initiatieven om aan te sluiten bij Proeftuin ZorginnovatieRuimte Vlaanderen, met projecten die ook te maken hebben met gewestbevoegdheden. Het project wil op zoek gaan naar antwoorden voor de prangende woon- en leefproblematiek van kwetsbare senioren in een kwetsbare wijk en situeert zich in een uitgesproken multiculturele en arme wijk in Schaarbeek (Brussel).

Jobtime

Dit project wil via een virtueel loopbaanplatform de job time van kwalitatieve zorgverleners efficiënt inzetten over zorg- en welzijnsorganisaties heen. Hiermee wordt een antwoord geboden op de grote en steeds toenemende nood aan medewerkers in de zorg- en welzijnssector.

LIATO (Lage Impact Assistieve Technologie bij Ouderen)

Het LIATO project onderzoekt hoe met onopvallende technologie in de woning de levenskwaliteit van zelfstandig wonende ouderen kan verhoogd worden. De focus hierbij ligt op communicatie en intuïtieve interfacetechnieken om de bewoner in zijn eigen woonomgeving te ondersteunen en zowel aan de alleenstaande oudere als de familie een gevoel te geven op een veilige manier te kunnen wonen.

MeetMove

Doel van het project is om aangepaste fysieke activiteiten te ontwikkelen voor senioren en na te gaan wat de effecten zijn op de gezondheid en het psychisch welzijn van de deelnemers. Het project MeetMove maakt deel uit van de living labs innovative Brussels care, gelanceerd door het Brussels instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris).

Ontwikkelen van informele (buurt)zorgnetwerken

Het project “Informele (buurt)zorgnetwerken” wil, vanuit een ruimere visie op zorg, een werkmodel ontwikkelen dat informele zorg zichtbaar maakt en informele (buurt)zorgnetwerken creëert, faciliteert, ondersteunt en valoriseert. Door het inzetten van informele (buurt)zorgnetwerken wordt de levenskwaliteit van senioren verhoogd en hun zelfstandigheid vergroot, zodat zij zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen en uit hun sociaal isolement worden gehaald.

Ouderen wonen passend (OPA)

De toenemende vergrijzing heeft een niet te onderschatten impact op het vlak van wonen. Om hierop een passend antwoord te kunnen formuleren, is het noodzakelijk om de woonmogelijkheden voor ouderen voldoende te diversifiëren: naast een evenwichtig aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen moet er eveneens een afdoend aanbod aan levensloopbestendige (aangepaste of aanpasbare) woningen worden voorzien. Zo kunnen ouderen, ook bij verminderde zelfredzaamheid of stijgende zorgbehoefte, in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Ouderentoets

“Lang thuis blijven wonen is prima, maar het risico op vereenzaming is reëel. Ouderen moeten zo lang mogelijk aan het openbaar leven kunnen deelnemen. Daarom de Ouderentoets: een screening van zowel de infrastructuur als de totale dienstverlening van het (stads)bestuur. Dit is nog nergens gebeurd in Vlaanderen. De methodiek moet eerst ontwikkeld worden, daarna ook effectief toegepast en gerealiseerd. Op het einde van het project moet een methodiek beschikbaar zijn die ook door andere lokale besturen kan worden toegepast.”

Preventie van ongeplande heropnames bij kwetsbare ouderen: een geïntegreerd zorgtraject voor de dienst spoedgevallen en de eerste lijn

Personen ouder dan 65 jaar zijn een groeiende groep patiënten op de dienst spoedgevallen. Ongeveer één derde tot de helft van deze spoedopnames bij ouderen resulteert in een opname in het ziekenhuis. Nadat de diagnose op spoed gesteld is en de nodige behandelingen werden uitgevoerd, wordt ook een grote groep ouderen onmiddellijk terug naar huis ontslagen. Binnen korte of middellange termijn wordt een groot deel van deze patiënten (12 tot 30%) ongepland heropgenomen op de spoedgevallendienst. Een ongeplande heropname op spoedgevallen wordt vaak veroorzaakt door verschillende factoren.

Revalidatie van Patiënten met een Herseninfarct in Kort Verblijf: Toekomstvisie op Kwalitatieve en Betaalbare Zorg

Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd. Gedurende een verblijf op een gespecialiseerde beroerte-eenheid is een multidisciplinair team (met  medische kennis, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en verpleegkundige zorg) verantwoordelijk voor de inschatting van de revalidatienoden en -potentieel van patiënten alvorens gestart kan worden met het revalidatietraject. Er is een groep van patiënten die nood heeft aan revalidatie maar helaas een te laag revalidatie potentieel kent omwille van verschillende redenen.

Sociaal makelaar

De vergrijzing brengt heel wat uitdagingen met zich mee. De zoektocht naar hoe de professionele zorg samen met de mantelzorg en het vrijwilligerswerk een antwoord kan bieden op de huidige en toekomstige zorgnoden van deze steeds grotere en meer heterogene groep van ouderen in onze samenleving, vormt hierbij één van de belangrijkste uitdagingen. Vanuit de overheid wordt in deze context sterk ingezet op de vermaatschappelijking van de zorg.

Thuislevering van geneesmiddelen (van de huisapotheker aan de patiënt)

De vraag naar thuiszorg wordt alsmaar groter. Het nieuwe project thuislevering van geneesmiddelen wil aan die behoefte tegemoetkomen. Via deze dienst kan de apotheker geneesmiddelen (zowel voorgeschreven als voorschriftvrije) en medische hulpmiddelen – op afspraak – aan huis laten bezorgen. Uiteraard gebeurt dit alles op een veilige en gecontroleerde manier, door een volledige traceerbaarheid van de farmaceutische producten, en met absoluut respect voor de privacy van de patiënt. Bovendien kan de thuislevering van medicatie gebundeld worden met andere producten.

Topshake: vernieuwend ontbijtconcept voor mensen met slikproblemen

Met het ontwikkelen van Topshake willen Tops Foods en expertisecentrum Mobilab een ontbijtconcept aanreiken aan personen met slikproblemen om te voorkomen dat ze ondervoed geraken. Een verhoogde voedselopname, door het aanbod van voedzame, evenwichtige en gevarieerde recepten, en een verbeterde slikfunctie zullen garant staan voor een verhoogde levenskwaliteit van deze doelgroep. Dit proefproject op het LiCalab platform volgt uit een onderzoek van expertisecentrum Mobilab en onderzoeksgroep Lab4food, beide van Thomas More.

Troeven

Het consortium rond Troeven/time2care wil via dit project een ‘zorgmunt’ voor en door ouderen ontwikkelen. De ouderen worden hierbij niet alleen als zorgvrager, maar ook als zorgaanbieder gezien. In Troeven worden burgers, en in het bijzonder ouderen, beloond voor mantelzorg, buurtdiensten en vrijwilligerswerk. Deelnemers kunnen credits verdienen die in hoofdzaak worden besteed bij andere deelnemers uit het netwerk maar ook kunnen worden verzilverd.

VAL-net: Ontwikkeling van een prototype begeleidingsnetwerk voor verbetering van therapietrouw voor valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico

Vallen en daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen (op fysiek en psychosociaal vlak, alsook socio-economisch) is onder de populatie thuiswonende ouderen een ernstig probleem en neemt omwille van de vergrijzing van de maatschappij nog steeds toe. Er is bewezen dat multidisciplinaire interventies het aantal valpartijen doet afnemen. In de klinische praktijk blijken deze interventies echter niet optimaal toegepast te worden en blijft de valproblematiek een ernstig probleem.

Veilige mobiliteit bij senioren

Dit project wil de mobiliteit in het verkeer en daarmee de levenskwaliteit van ouderen met een cognitieve beperking bevorderen, enerzijds door het ontwikkelen van een efficiënte screening van rijvaardigheid en een training op maat, en anderzijds door het uitwerken van kwaliteitsvolle en aangepaste mobiliteitsvoorzieningen wanneer het autorijden niet meer mogelijk is.

Wijk aan Zet

Dit project heeft als doel enerzijds het welbevinden bij 65-plussers te vergroten door te focussen op sociale contacten, zingeving en anderzijds praktische oplossingen te vinden voor kleine ondersteuningsvragen buiten de mantelzorg en professionele zorg. We willen dit realiseren door nieuwe duurzame verbindingen te creëren in de wijk. In dit project focussen we op 2 richtingen van verbindingen.

Woonzorgwijken

In Aalst staan meerdere nieuwe woonzorg projecten in de startblokken, waarbij zowel nieuwe woongelegenheden als nieuwe zorgfaciliteiten gepland zijn. Dit is de perfecte gelegenheid om deze nieuwe wijken in te vullen met de meest innovatieve inzichten op vlak van zorg voor ouderen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in de voor hen vertrouwde wijk.