TAGS

WANNEER ?
mei 2014
oktober 2016

Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd.

WANNEER ?
september 2014
oktober 2016

Vallen en daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen (op fysiek en psychosociaal vlak, alsook socio-economisch) is onder de populatie thuiswonende ouderen een ernstig probleem en neemt omwille van de vergrijzing van de maatschappij nog steeds toe. Er is bewezen dat multidisciplinaire interventies het aantal valpartijen doet afnemen. In de klinische praktijk blijken deze interventies echter niet optimaal toegepast te worden en blijft de valproblematiek een ernstig probleem.

WANNEER ?
september 2014
september 2016

Personen ouder dan 65 jaar zijn een groeiende groep patiënten op de dienst spoedgevallen. Ongeveer één derde tot de helft van deze spoedopnames bij ouderen resulteert in een opname in het ziekenhuis.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2016

Bij senioren vormt hartfalen (HF) de belangrijkste oorzaak voor hospitalisatie. Daarenboven is de levensverwachting ongunstig. De prognose voor HF patiënten kan in belangrijke mate worden verbeterd door een correcte medicamenteuze behandeling. Het CARDICOACH project wil, met de inzet van ICT, de zorgverlener de mogelijkheid bieden om de medische parameters, symptomen en bijwerkingen bij de patiënt continu en van op afstand te monitoren en de therapie eveneens van op afstand aan te passen aan de zorgnoden van de patiënt. Daarnaast wordt de patiënt met een smartphone applicatie ondersteund, met als doel de therapietrouw en patiëntenbetrokkenheid aan te moedigen.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

CareVille Limburg focust op het ontwikkelen van innovatieve producten en/of processen die de mobiliteit van zowel zorgvrager als zorgverlener versterken en die via co-creatie een passend antwoord bieden op huidige en toekomstige noden binnen de ouderenzorg.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

Het diabetesmanagement project binnen InnovAGE streeft naar een verbetering van de 'kwantiteit en kwaliteit' van leven van diabetespatiënten in woonzorgcentra.

WANNEER ?

Met het ontwikkelen van Topshake willen Tops Foods en expertisecentrum Mobilab een ontbijtconcept aanreiken aan personen met slikproblemen om te voorkomen dat ze ondervoed geraken.

WANNEER ?
september 2013
augustus 2016

Living and Care Lab (LiCalab) in de regio Kempen wil mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen, onder meer door het verbeteren van de zelfredzaamheid en de sociale participatie van ouderen, het creëren van een veilige, comfortabele en toegankelijke woonomgeving, of het versterken van de geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

InnovAGE in de regio Leuven heeft als doel om voor senioren met een complexe zorgvraag, geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen te ontwikkelen door een reeks innovaties die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg, dichtbij de burger én zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving.