TAGS

WANNEER ?
september 2014
oktober 2016

Vallen en daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen (op fysiek en psychosociaal vlak, alsook socio-economisch) is onder de populatie thuiswonende ouderen een ernstig probleem en neemt omwille van de vergrijzing van de maatschappij nog steeds toe. Er is bewezen dat multidisciplinaire interventies het aantal valpartijen doet afnemen. In de klinische praktijk blijken deze interventies echter niet optimaal toegepast te worden en blijft de valproblematiek een ernstig probleem.

WANNEER ?
september 2014
september 2016

Personen ouder dan 65 jaar zijn een groeiende groep patiënten op de dienst spoedgevallen. Ongeveer één derde tot de helft van deze spoedopnames bij ouderen resulteert in een opname in het ziekenhuis.

WANNEER ?

Met het ontwikkelen van Topshake willen Tops Foods en expertisecentrum Mobilab een ontbijtconcept aanreiken aan personen met slikproblemen om te voorkomen dat ze ondervoed geraken.

WANNEER ?

De toenemende vergrijzing heeft een niet te onderschatten impact op het vlak van wonen.

WANNEER ?
maart 2014
maart 2016

“Lang thuis blijven wonen is prima, maar het risico op vereenzaming is reëel. Ouderen moeten zo lang mogelijk aan het openbaar leven kunnen deelnemen. Daarom de Ouderentoets: een screening van zowel de infrastructuur als de totale dienstverlening van het (stads)bestuur.

WANNEER ?
september 2013
augustus 2016

Living and Care Lab (LiCalab) in de regio Kempen wil mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen, onder meer door het verbeteren van de zelfredzaamheid en de sociale participatie van ouderen, het creëren van een veilige, comfortabele en toegankelijke woonomgeving, of het versterken van de geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

Actief Zorgzame Buurt in Antwerpen en Brussel wil onderzoeken hoe de professionele zorg de zelfzorg, de mantelzorg en informele zorg kan ondersteunen en versterken en zichzelf consequent op de tweede lijn houdt.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

InnovAGE in de regio Leuven heeft als doel om voor senioren met een complexe zorgvraag, geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen te ontwikkelen door een reeks innovaties die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg, dichtbij de burger én zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving.

WANNEER ?
januari 2014
december 2016

Ageing in Place (AIPA) in de regio Aalst focust op de betaalbaarheid van wonen en zorg, met als doel ouderen langer kwaliteitsvol thuis te laten wonen.