TAGS

WANNEER ?
oktober 2014
september 2016

The objective of this project is, on the one hand, to increase the well-being among people over 65 by focusing on social contacts, meaningfulness and, on the other hand, finding practical solutions for minor support requests outside of family and professional care. We wish to achieve this by creating new, sustainable connections in the district. In this project we focus on 2 connection pathway.

WANNEER ?
oktober 2014
september 2016

Dit project heeft als doel enerzijds het welbevinden bij 65-plussers te vergroten door te focussen op sociale contacten, zingeving en anderzijds praktische oplossingen te vinden voor kleine ondersteuningsvragen buiten de mantelzorg en professionele zorg. We willen dit realiseren door nieuwe duurzame verbindingen te creëren in de wijk. In dit project focussen we op 2 richtingen van verbindingen.

WANNEER ?
juni 2014
juni 2017

WANNEER ?

Het consortium rond Troeven/time2care wil via dit project een ‘zorgmunt’ voor en door ouderen ontwikkelen. De ouderen worden hierbij niet alleen als zorgvrager, maar ook als zorgaanbieder gezien.

WANNEER ?

Het project “Informele (buurt)zorgnetwerken” wil, vanuit een ruimere visie op zorg, een werkmodel ontwikkelen dat informele zorg zichtbaar maakt en informele (buurt)zorgnetwerken creëert, faciliteert, ondersteunt en valoriseert.

WANNEER ?
maart 2014
maart 2016

“Lang thuis blijven wonen is prima, maar het risico op vereenzaming is reëel. Ouderen moeten zo lang mogelijk aan het openbaar leven kunnen deelnemen. Daarom de Ouderentoets: een screening van zowel de infrastructuur als de totale dienstverlening van het (stads)bestuur.

WANNEER ?
september 2013
augustus 2016

Living and Care Lab (LiCalab) in de regio Kempen wil mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen, onder meer door het verbeteren van de zelfredzaamheid en de sociale participatie van ouderen, het creëren van een veilige, comfortabele en toegankelijke woonomgeving, of het versterken van de geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

Actief Zorgzame Buurt in Antwerpen en Brussel wil onderzoeken hoe de professionele zorg de zelfzorg, de mantelzorg en informele zorg kan ondersteunen en versterken en zichzelf consequent op de tweede lijn houdt.

WANNEER ?
januari 2014
december 2016

Ageing in Place (AIPA) in de regio Aalst focust op de betaalbaarheid van wonen en zorg, met als doel ouderen langer kwaliteitsvol thuis te laten wonen.