TAGS

WANNEER ?
september 2014
oktober 2016

Vallen en daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen (op fysiek en psychosociaal vlak, alsook socio-economisch) is onder de populatie thuiswonende ouderen een ernstig probleem en neemt omwille van de vergrijzing van de maatschappij nog steeds toe. Er is bewezen dat multidisciplinaire interventies het aantal valpartijen doet afnemen. In de klinische praktijk blijken deze interventies echter niet optimaal toegepast te worden en blijft de valproblematiek een ernstig probleem.

WANNEER ?
januari 2014
december 2015

Therapietrouw (i.e. de mate waarin het gedrag van een persoon correspondeert met aanbevelingen vanwege een zorgverstrekker) is een belangrijk aspect voor een kwaliteitsvol leven.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2016

Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) is een proces waarbij medicatie, geïndividualiseerd per patiënt op basis van een actueel medicatieschema, voorbereid wordt door een apotheker. Het project "IMV voor de thuiswonende kwetsbare zorgvrager" wil dit proces semi-automatisch conceptualiseren.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2016

Bij senioren vormt hartfalen (HF) de belangrijkste oorzaak voor hospitalisatie. Daarenboven is de levensverwachting ongunstig. De prognose voor HF patiënten kan in belangrijke mate worden verbeterd door een correcte medicamenteuze behandeling. Het CARDICOACH project wil, met de inzet van ICT, de zorgverlener de mogelijkheid bieden om de medische parameters, symptomen en bijwerkingen bij de patiënt continu en van op afstand te monitoren en de therapie eveneens van op afstand aan te passen aan de zorgnoden van de patiënt. Daarnaast wordt de patiënt met een smartphone applicatie ondersteund, met als doel de therapietrouw en patiëntenbetrokkenheid aan te moedigen.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

CareVille Limburg focust op het ontwikkelen van innovatieve producten en/of processen die de mobiliteit van zowel zorgvrager als zorgverlener versterken en die via co-creatie een passend antwoord bieden op huidige en toekomstige noden binnen de ouderenzorg.

WANNEER ?

Dit project wil therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis bevorderen.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

Het diabetesmanagement project binnen InnovAGE streeft naar een verbetering van de 'kwantiteit en kwaliteit' van leven van diabetespatiënten in woonzorgcentra.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

InnovAGE in de regio Leuven heeft als doel om voor senioren met een complexe zorgvraag, geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen te ontwikkelen door een reeks innovaties die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg, dichtbij de burger én zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving.